X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Warunki ubezpieczenia


Warunki ubezpieczenia
 1. Ubezpieczeniem może zostać objęty każdy między 18 a 85 rokiem życia.
 2. Bez badań lekarskich.
 3. Suma ubezpieczenia może wynieść od 4 tys. do 300 tys. zł.
 4. Gwarancja zwrotu wpłaconych składek, jeśli zgon ubezpieczonego nastąpi w okresie karencji.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest Ubezpieczonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 2. Przedmiotem ubezpieczenia Życie Direct jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.
 3. Ochroną ubezpieczeniową może być objęta każda osoba fizyczna, która:
 • złożyła prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia zawierający między innymi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do ubezpieczenia i objęcie przez ubezpieczyciela ochroną ubezpieczeniową, zgodnie z § 4 ust.1,
 • ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Zawarcie umowy ubezpieczenia
 
 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
 2. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia może zostać wypełniony przez ubezpieczającego za pośrednictwem telefonu lub Internetu.
 3. Umowa ubezpieczenia uznana jest za zawartą w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem telefonu lub Internetu na zasadach określonych w dniu wypełnienia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, pod warunkiem doręczenia do ubezpieczyciela poprawnie wypełnionego i podpisanego przez ubezpieczającego i ubezpieczonego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wypełnienia tego wniosku za pośrednictwem telefonu lub Internetu. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, umowa ubezpieczenia nie zostaje zawarta.
 4. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez doręczenie ubezpieczającemu polisy. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia może być wysłane ubezpieczającemu w formie elektronicznej lub papierowej odpowiednio na adres e-mail lub adres korespondencyjny ubezpieczającego wskazany we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
 5. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia również na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego) przez doręczenie pisemnego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek ubezpieczonego, ubezpieczony wyraża pisemną zgodę na jej zawarcie oraz na wysokość sumy ubezpieczenia.
 6. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w jednym z dwóch wariantów:
  • wariant indywidulany – umowa ubezpieczenia zawarta na rachunek jednego ubezpieczonego,
  • wariant małżeński – umowa ubezpieczenia zawarta na rachunek dwóch ubezpieczonych, pod warunkiem, że są oni współmałżonkami lub partnerami.
 7. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest na rachunek dwóch ubezpieczonych, wówczas składany wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia musi zostać podpisany przez ubezpieczającego i dwóch ubezpieczonych.
 8. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta w wariancie małżeńskim, po zgonie jednego ze współmałżonków lub partnerów, ubezpieczyciel wypłaca uprawnionemu należne świadczenie ubezpieczeniowe, a umowa ubezpieczenia zawarta w wariancie małżeńskim ulega rozwiązaniu a pozostały przy życiu ubezpieczony ma możliwość złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w wariancie indywidulanym. W takim przypadku zostaje wystawiona nowa polisa odpowiadająca wariantowi indywidualnemu, gdzie składka ubezpieczeniowa jest równa składce w wariancie indywidualnym dla pozostającego przy życiu ubezpieczonego zgodnie z wiekiem tego ubezpieczonego na dzień wygenerowania nowego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
 9. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta w wariancie małżeńskim, po ustaniu związku małżeńskiego lub nieformalnego ubezpieczonych, ta umowa ubezpieczenia:
  • jest kontynuowana w wariancie małżeńskim na dotychczasowych warunkach,
  • zostaje rozwiązana na pisemny wniosek ubezpieczającego i po akceptacji ubezpieczonych, z ostatnim dniem okresu odpowiedzialności, w którym został złożony ten wniosek.W takim przypadku ubezpieczający ma możliwość złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w wariancie indywidulanym, a składka ubezpieczeniowa jest równa składce w wariancie indywidualnym dla danego ubezpieczonego zgodnie z wiekiem tego ubezpieczonego na dzień wygenerowania nowego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Spokój Bliskich - ubezpieczenie na życie online
Dodatkowy zasiłek pogrzebowy

Kalkulator - oblicz składkę

Sprawdź jak łatwo możesz kupić polisę! Skorzystaj z naszego kalkulatora, a następnie kup ubezpieczenie online!

ŻycieDirect.pl to przejrzysta oferta i jasne zasady. Teraz mogę zajmować się wnukami zamiast lekturą regulaminów i pilnowaniem terminów wpłat!
Cezary z Warszawy

Zamów rozmowę z doradcą

Otrzymasz bezpłatne informacje

Masz pytania? Skontaktuj się z Doradcą - zadzwoń:
22 270 00 48 lub napisz: obsluga@zyciedirect.pl.