X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Wniosek do zakupu polisy

Sprawdź jak łatwo możesz kupić polisę i wypełnij poniższy wniosek!
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

W związku z Twoim zainteresowaniem ubezpieczeniem „ ŻYCIE DIRECT” prosimy o podanie poniższych informacji w celu dopasowania zakresu ochrony do Twoich potrzeb i zawarcia umowy ubezpieczenia. Produkt ubezpieczeniowy dedykowany jest osobom, które:
  1. na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia mają ukończone 18 lat oraz której wiek powiększony o okres ubezpieczenia nie przekracza 86 lat,
  2. zainteresowane są produktem ubezpieczeniowym z ochroną na wypadek zgonu ubezpieczonego oraz ciężkiego zachorowania,
  3. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Prosimy o staranne wypełnienie wniosku i sprawdzenie poprawności danych osobowych.
Jeśli popełnisz błąd pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do poprzedniego kroku i poprawić dane.
Przy wypełnianiu wniosku może być przydatny dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
Wariant ubezpieczenia
indywidualny
małżeński
Ubezpieczający / Ubezpieczony 1
Czy ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym?
Imię/imiona
Nazwisko
PESEL
Seria i numer dowodu osobistego
Suma ubezpieczenia [PLN]
Składka miesięczna [PLN]
Adres e-mail
Telefon komórkowy (48XXXXXXXXX)
Telefon dodatkowy (48XXXXXXXXX)
Adres zamieszkania
Ulica, numer budynku/mieszkania
Kod pocztowy (XX-XXX)
Miejscowość
Adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny niż zamieszkania)
Ulica, numer budynku/mieszkania
Kod pocztowy (XX-XXX)
Miejscowość
Cesja na bank
Tak
Nie
Uprawniony bank (do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego)
Nazwa banku
Skrócona nazwa banku
Numer KRS
Procent udziału
Adres siedziby
Uprawnieni (do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego)
Liczba uprawnionych
Uprawniony 1
Imię/imiona
Nazwisko
PESEL
Procent udziału [%]
Ulica, numer budynku/mieszkania
Kod pocztowy (XX-XXX)
Miejscowość

Informacje na temat celów i zasad przetwarzania danych przez TU Europa S.A. załączone są do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Pobierz kartę informacyjną RODO

Potwierdzam otrzymanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Noty informacyjnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w szczególności z zakresem ubezpieczenia, a także wyłączeniami odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz ich zrozumienie i akceptację.
Pobierz OWU | Pobierz notę informacyjną
Po zapoznaniu się z informacjami o ubezpieczeniu „ŻYCIE DIRECT” i z oferowanym zakresem ochrony ubezpieczeniowej, oświadczam, że został mi zaproponowany produkt adekwatny do moich potrzeb i wymagań oraz wnioskuję o zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie „ŻYCIE DIRECT”.
Niniejszym składam poniższe oświadczenia:
  1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i go akceptuję.
    Pobierz Regulamin
  2. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia. Z tym, że w przypadku złożenia oświadczenia o zawarciu umowy ubezpieczenia z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość termin ten liczony jest od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust.3 ustawy o prawach konsumenta.

Należy wskazać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej lub wskazać pełnienie funkcji zarządczych / nadzorczych w następujących branżach:

przyjmowanie płatności w gotówce w średniej kwocie jednorazowej powyżej 1 000 zł
sektor paliwowy
sektor tytoniowy
sektor złomowy
handel bronią
budownictwo
farmacja i opieka zdrowotna
przemysł wydobywczy
zamówienia publiczne
inna
nie dotyczy – nie prowadzę działalności gospodarczej ani nie zasiadam w organach zarządczych / nadzorczych spółek
Wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Upoważniam TU na Życie Europa S.A. pozyskiwania od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udzielały mi świadczeń zdrowotnych, informacji o moim stanie zdrowia (z wyłączeniem badań genetycznych), przebiegu mojego leczenia lub o przyczynach śmierci, związanych z ustaleniem prawa do Świadczenia lub jego wysokości na zasadach określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r.
Upoważniam TU na Życie Europa S.A. do pozyskania od Narodowego Funduszu Zdrowia danych o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz wysokości Świadczenia

Oświadczenie PEP:

Oświadczam, że po zapoznaniu się z definicją osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (zwanych PEP) jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, tzn. zajmuję znaczące stanowisko lub pełnię znaczącą funkcję publiczną, lub jestem osobą będącą bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723).

Zobowiązuję się do aktualizacji niniejszego oświadczenia w przypadku zmiany okoliczności w nim wskazanych i w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Tak
Nie

Zgody opcjonalne:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych przez Grupę Ubezpieczeniową Europa, w skład której wchodzą TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Grupy Ubezpieczeniowej Europa informacji handlowej drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie przez Grupę Ubezpieczeniową Europa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ubezpieczyciela korespondencji za pośrednictwem adresu e-mail podanego przeze mnie w niniejszym wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w złożonym oświadczeniu o zmianie danych do umowy ubezpieczenia oraz dodatkowo za pośrednictwem serwisu internetowego ubezpieczyciela.

Dodatkowe informacje

Po wypełnieniu wniosku na podany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz instrukcję jak dokończyć zakup polisy Życie Direct.

Możesz opłacić składkę online lub w tradycyjny sposób na Poczcie, bądź innym punkcie opłat. Otrzymasz od nas druk, aby zrobić to bezpiecznie i łatwo.

Otrzymasz również ważne dokumenty dotyczące Twojej polisy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Wniosek o ubezpieczenie. Prosimy, zapoznaj się z OWU i sprawdź czy dane we Wniosku są poprawne.

W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z pytaniem lub wątpliwością dotyczącą zakupu polisy. Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem infolinii: 71 736 75 85.

Jeśli chcesz, żebyśmy do Ciebie zadzwonili, wypełnij formularz kontaktowy.
Spokój Bliskich - ubezpieczenie na życie online
Dodatkowy zasiłek pogrzebowy

Kalkulator - oblicz składkę

Sprawdź jak łatwo możesz kupić polisę! Skorzystaj z naszego kalkulatora, a następnie kup ubezpieczenie online!

ŻycieDirect.pl to przejrzysta oferta i jasne zasady. Teraz mogę zajmować się wnukami zamiast lekturą regulaminów i pilnowaniem terminów wpłat!
Cezary z Warszawy

Zamów rozmowę z doradcą

Otrzymasz bezpłatne informacje

Masz pytania? Skontaktuj się z Doradcą - zadzwoń:
71 736 75 85 lub napisz: doradca@zyciedirect.pl.