X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Regulaminy

I
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Regulamin korzystania z serwisu: „Zyciedirect.pl”
 
§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Serwis www.zyciedirect.pl, zwany dalej „Zyciedirect.pl” jest informacyjno - transakcyjnym portalem internetowym, którego operatorem jest Firma Ubezpieczeniaonline.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-659), przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000671372, NIP 895-182-19-18,

1.2. Regulamin korzystania z serwisu: www.zyciedirect.pl zwany dalej „Regulaminem” określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpieczeniaonline.pl  za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: http://www.zyciedirect.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

1.4. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Ubezpieczeniaonline.pl, a Użytkownikiem jest język polski.

1.5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony: http://www.zyciedirect.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

1.6. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług.

1.7. Użytkownik poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług i/lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www oświadcza, iż w pełni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

1.8. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Użytkownika z Ubezpieczeniaonline.pl. Poprzez rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem i/lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony www Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

1.9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z opuszczeniem przez Użytkownika stron www Serwisu.

§ 2 Definicje
Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

2.1. Ubezpieczeniaonline.pl – Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., siedziba Spółki: 53-659 Wrocław, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000671372, NIP 895-182-19-18,

2.2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

2.3. Serwis – oznaczona nazwą strona www prowadzona przez Ubezpieczeniaonline.pl – zyciedirect.pl, stanowiąca zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Ubezpieczeniaonline.pl lub jego Partnerów.

2.4. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu: Zyciedirect.pl (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ubezpiezpieczeniaonline.pl).

2.5. Usługi – usługi świadczone przez Ubezpieczeniaonline.pl drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 Regulaminu.

2.6. Wniosek (formularz danych) – sporządzony elektronicznie formularz zawierający dane niezbędne do stworzenia oferty danej Umowy Ubezpieczenia dla Użytkownika, na podstawie którego dochodzi do zawarcia Umowy Ubezpieczenia, albo do stworzenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.

2.7. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pomiędzy danym Ubezpieczycielem, a Użytkownikiem określonym w Umowie Ubezpieczenia jako Ubezpieczający. Język/ języki, w których Umowa Ubezpieczenia może być zawarta określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prawo właściwe do zawarcia i wykonania Umowy Ubezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

2.8. Ogólne Warunki Ubezpieczenia – integralna cześć Umowy Ubezpieczenia; ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, obowiązujące dla poszczególnych Umów Ubezpieczenia oferowanych przez danego Ubezpieczyciela.

2.9. Ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeniowe, na rzecz którego  Ubezpieczeniaonline.pl pośredniczą w zawarciu umów ubezpieczenia oferowanych przez to towarzystwo ubezpieczeniowe.

2.10. Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniaonline.pl danych niezbędnych do realizacji Usługi.

2.11. Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z określonych usług w Serwisie.

2.12. Hasło - ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do określonych Usług w Serwisie.

2.13. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.

2.14. Cookies – niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

2.15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

2.16. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

2.17. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 124 poz.1151 z późn. zmianami).

2.18. Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz.1152 z późn. zmianami)

§ 3. Usługi

3.1. Usługi świadczone przez Zyciedirect.pl polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Ubezpieczeniaonline.pl.
Usługi polegające przede wszystkim na:

3.1.1. korzystaniu z treści, artykułów, poradników,
3.1.1. korzystaniu z kalkulatora wyliczającego orientacyjną składkę polisy,
3.1.2. korzystaniu z aplikacji: „Wniosek o zawarcie ubezpieczenia”,
3.1.3. korzystaniu z aplikacji: „Kup ubezpieczenie”,
3.1.4. korzystaniu z formularza kontaktowego.

Ubezpieczeniaonline.pl  zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług.

3.2. Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.2.1. Usługami świadczonymi za pośrednictwem poczty elektronicznej są:

3.2.1.1. wysyłanie Potwierdzenia: kalkulacji składki; kupna ubezpieczenia; wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy,
3.2.1.2. wysyłanie Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, Polisy ubezpieczenia, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i dodatkowych dokumentów.

3.2.2. Usługa świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Ubezpieczeniaonline.pl jest Usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.

3.2.3. Usługa jest świadczona jednorazowo.

3.2.4. Zamówienie Usług wymienionych w punkcie 3.2.1  następuje poprzez skorzystanie z Usług wymienionych w punkcie 3.1. w Serwisie. Usługi te są bezpłatne.

3.2.5. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie stosownego formularza.

3.2.6. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza oraz zaznaczyć pole: „akceptuję warunki Regulaminu korzystania z serwisu: „Zyciedirect.pl” oraz może zaznaczyć pole: „chcę otrzymywać wiadomości marketingowe z portalu Zyciedirect.pl”.

3.2.7. Dane wprowadzone w celu realizacji Usługi powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia Usługę i być zgodne z prawdą.

3.2.8. Każde Potwierdzenie zawiera:

3.2.8.1. informację o nadawcy,

3.2.8.2. wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,

3.2.8.3. informację o sposobie rezygnowania z Usługi.

3.2.9. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, informując Ubezpieczeniaonline.pl o tym poprzez potwierdzenie rezygnacji.

3.3.Usługi świadczone za pośrednictwem strony www.

3.3.1. Usługą świadczoną za pośrednictwem strony www jest w szczególności:

3.3.1.1. korzystanie z aplikacji: „Kup ubezpieczenie”,

3.3.2. Korzystając z aplikacji „Kup ubezpieczenie” Użytkownik może:

3.3.2.1. zaakceptować składkę i wybór ubezpieczenia, zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, innymi dokumentami dotyczącymi ubezpieczenia;

3.3.2.2.wypełnić i wysłać Wniosek (formularz danych) niezbędny do zawarcia Umowy Ubezpieczenia. Na tym etapie Użytkownik, który jest osobą fizyczną  podaje swoje dane osobowe takie, jak, w szczególności: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL ,adres e-mail, kod pocztowy.

3.3.2.3.zapłacić składkę ubezpieczeniową za pośrednictwem serwisu PayU, bądź pobrać druk przelewu.

3.3.3. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika Wniosek (formularz danych) stanowi oświadczenie woli Użytkownika – ofertę zawarcia Umowy Ubezpieczenia. Przesłanie przez Użytkownika Wniosku (formularza danych) jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania zasad określonych w Regulaminie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, na podstawie których zawiera on Umowę Ubezpieczenia. Wniosek (formularz danych) jest zapisywany w bazie danych Serwisu.

3.3.4. W przypadku wykrycia błędów we wprowadzonych danych Użytkownik ma możliwość korygowania i poprawiania błędów poprzez zawiadomienie Ubezpieczeniaonline.pl o wykrytym błędzie na adres: bok@zyciedirect.pl.

3.3.5. Na wskazany we Wniosku (formularzu danych) adres e-mail Użytkownika, Ubezpieczeniaonline.pl wysyła informacje dotyczące dalszych kroków związanych z zawarciem Umowy Ubezpieczenia, w szczególności o terminach i trybie przekazania dokumentów w formie papierowej.

3.3.6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta po spełnieniu łącznie dwóch warunków:

3.3.6.1. w momencie wysłania wniosku (formularza danych)

3.3.6.2. i zapłaty składki ubezpieczeniowej.

3.3.7. Na każdym etapie korzystania z aplikacji „Kup ubezpieczenie” Użytkownik ma prawo:

3.3.7.1. powrócić do poprzedniego etapu aplikacji,

3.3.7.2. zakończyć korzystanie z aplikacji.

3.3.8. Wszelkie pola aplikacji „Kup ubezpieczenie”, których wypełnienie jest  obligatoryjne, zostaną oznaczone za pomocą symbolu „*”, bądź koloru czerwonego.

3.3.9. Oferta ma charakter wiążący w dniu, w którym Użytkownik skorzystał z aplikacji „Kup ubezpieczenie”.

3.4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy aplikacji Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§ 4. Warunki techniczne świadczenia usług
 
4.1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa typu Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7, włączona obsługa plików Cookies oraz obsługa języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialności.

§5. Ochrona danych osobowych
 
5.1. Ubezpieczeniaonline.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy Ubezpieczenia oraz dla celów marketingowych i statystycznych jedynie przez Ubezpieczeniaonline.pl i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5.2. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.

5.3. W przypadku, gdy świadczenie Usługi wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyrażenie przez Użytkownika zgody powoduje, iż zostaje on pozbawiony dostępu do danej Usługi.

5.4. Ubezpieczeniaonline.pl będzie przetwarzało dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 5.1. obejmują w szczególności:
5.5.1.    nazwisko i imiona Użytkownika,
5.5.2.    numer ewidencyjny PESEL,
5.5.3.    data urodzenia,
5.5.4.    adres zameldowania na pobyt stały,
5.5.5.    adres do korespondencji,
5.5.6.    numer telefonu (ów),
5.5.7.    adresy e-mail Użytkownika.

5.6. Ubezpieczeniaonline.pl może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym:

5.6.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych,
5.6.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik,
5.6.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
5.6.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.

§6. Zasady odpowiedzialności
 
6.1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Ubezpieczeniaonline.pl powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

6.2. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Ubezpieczeniaonline.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Ubezpieczeniaonline.pl może uniemożliwić dostęp do tych danych. Ubezpieczeniaonline.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.

6.3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

6.4. Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

6.5. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Ubezpieczeniaonline.pl, Ubezpieczeniaonline.pl ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

6.6. Ubezpieczeniaonline.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 7. Prawa własności intelektualnej
 
7.1. Ubezpieczeniaonline.pl informuje, że prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się w Serwisie lub znaki towarowe należą do Ubezpieczeniaonline.pl lub Ubezpieczeniaonline.pl posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.

7.2. Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7.3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

7.4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczeniaonline.pl.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne
 
8.1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@zyciedrect.pl.

8.2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej następujące dane:

8.2.1. oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny),
8.2.2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

8.3. Ubezpieczeniaonline.pl rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Ubezpieczeniaonline.pl powiadamia składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 8.2. nie podlegają rozpatrzeniu.

8.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub publikowane w zasobach Serwisu.

§ 9. Postanowienia końcowe
 
9.1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Ubezpieczeniaonline.pl w dniu 1 kwietnia 2012 r.

9.2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

9.3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu.. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 123 poz. 1151 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.II
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRZEZ MULTIAGENCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ UBEZPIECZENIAONLINE.PL SP. Z O.O.
ZA POŚREDNICTWEM INFOLINII MULTIAGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ UBEZPIECZENIAONLINE.PL SP Z O.O.
(zwany dalej Regulaminem)
 
 
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Multiagnecję Ubezpieczeniową Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.(zwane dalej Usługodawcą) drogą elektroniczną za pośrednictwem Infolinii Multiagencji Ubezpieczeniowej Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne niezbędne do wykonania na rzecz Usługobiorcy usługi głosowej za pośrednictwem infolinii  Usługodawcy, zasady przedstawienia oferty ubezpieczenia, akceptacji takiej oferty oraz zawierania umów ubezpieczenia oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 
2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 
4. Regulamin jest udostępniony na stronie www.zyciedirect.pl w formie umożliwiającej pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie. Regulamin może być wysłany Klientowi na podany przez niego adres e- mail.
 
5. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranej przez Usługodawcę z Usługobiorcą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
6. Umowa Ubezpieczenia zawierana jest w języku polskim. Język polski jest właściwy w relacjach z Klientem także po zawarciu Umowy.
 
7. Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta w oparciu o przepisy prawa polskiego, które znajdują zastosowanie do relacji pomiędzy Multiagencją a Klientem przed zawarciem Umowy, jak również do jej wykonania.
 
8. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia jest możliwe pod warunkiem podania niezbędnych danych osobowych. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia może być dokonane wyłącznie przez osobę pełnoletnią, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą zdolność do czynności prawnych i spełniającą wymogi określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub Warunkach Ubezpieczenia.
 
 
§ 2 DEFINICJE
 
 
1. Biuro Obsługi Klienta (zwane dalej Call Center lub infolinią) – infolinia udostępniana przez Usługodawcę, z którą możliwy jest kontakt pod numerem telefonu 889 020 020 oraz poprzez adres e-mail: bok@zyciedirect.pl
 
2. Grupa  Ubezpieczenia Online.pl – Multiagencja Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwana również Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671372, REGON 933023875, NIP 895-182-19-18, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości 1 100 000 zł; jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem:  11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1; adres elektroniczny: biuro@zyciedirect.pl
i
Portale internetowe, które są własnością Multiagnecji Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. i/lub Partnerzy, którzy są powiązani reklamową umową brokerską z Multiagencją Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.;  adres elektroniczny: biuro@zyciedirect.pl;
 
4. Portal Transakcyjny Grupy Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwany dalej Portalem) – udostępniany nieodpłatnie przez Usługodawcę serwis internetowy o charakterze informacyjno-transakcyjnym, dostępny pod adresem internetowym: http://www.zyciedirect.pl, umożliwiający Usługobiorcy korzystanie z Usług;
 
5. Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca Umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki;
 
6.   Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Usługodawcą
a Usługobiorcą;
 
7. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Usługodawcą;
 
9.  Usługodawca - Multiagencja Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (zwana również Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671372, REGON 933023875, NIP 895-182-19-18, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości 1 100 000 zł; jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, pod numerem:  11166643/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1; adres elektroniczny:biuro@zyciedirect.pl;
 
10. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem infolinii  Usługodawcy, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym usługi polegające na możliwości zawierania umów ubezpieczenia;
 
11. Usługobiorca (Klient) – osoba fizyczna, która korzysta z infolinii Multiagencji Ubezpieczenia Online.pl zgodnie z Regulaminem;
 
12. Ogólne Warunki Ubezpieczenia lub Warunki Ubezpieczenia – warunki, na podstawie których zawierana jest Umowa ubezpieczenia;
 
13. Kalkulacja składki – obliczenie wysokości składki za ubezpieczenie na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę podczas rozmowy z konsultantem infolinii Usługodawcy;
 
14. Konsultant Call Center - pracownik Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. obsługujący infolinię.
 
 
 
 
§ 3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG
 
 
1. Usługobiorca, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną do korzystania z infolinii Usługodawcy, uzyskuje dostęp do informacji związanych z zawartymi przez Usługobiorcę lub na jego rzecz ubezpieczeniami i z przystąpieniem Usługobiorcy do umów ubezpieczenia, co do których Usługodawca umożliwił ich prezentację poprzez Call Center a Usługobiorca wyraził zgodę na ich prezentację.
 
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Call Center Usługodawcy polegają na:
a) udzielaniu informacji związanych z zawartymi przez Usługobiorcę lub na jego rzecz ubezpieczeniami
b) umożliwieniu przedstawienia oferty podczas kontaktu Konsultanta Call Center z Klientem (rozmowa telefoniczna, mail),
c) sprzedaży wybranych ubezpieczeń,
d) akceptacji przedstawionej oferty ubezpieczenia podczas kontaktu Klienta (rozmowa telefoniczna, mail) z Konsultantem Call Center,
e) udostępnieniu informacji o umowach ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Call Center Usługodawcy
 
 
 
§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE
 
 
 
1. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Call Center odbywa się za pośrednictwem telefonu.
 
2. W celu prawidłowego korzystania z usługi głosowej wymagane jest posiadanie aparatu telefonicznego z funkcją tonowego wybierania numerów.
 
3. Call Center Usługodawcy zastrzega sobie prawo przerwania połączenia telefonicznego z Usługobiorcą po 2 minutach od nieuzyskania od Usługobiorcy odpowiedzi na pytanie konsultanta infolinii.
 
 
§ 5 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW
 
 
1. Rozpoczęcie rozmowy z konsultantem infolinii Usługodawcy jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 
2. Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowych okoliczności podanych przez Klienta podczas kontaktu z Konsultantem Call Center, w tym za podanie danych nieprawdziwych i niekompletnych.
 
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem infolinii Usługodawcy rozwiązuje się z chwilą zakończenia przez Usługobiorcę połączenia telefonicznego z infolinią - bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.
 
4. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi. Zakończenie korzystania z Usług nie skutkuje rozwiązaniem Umowy Ubezpieczeniowej. Rozwiązanie Umowy Ubezpieczeniowej następuje na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub w Warunkach Ubezpieczenia.
 
5. W przypadku stwierdzenia łamania postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również w każdym przypadku, gdy Usługodawca uzna, że dalsze korzystanie z usług Call Center przez Usługobiorcę może zagrażać bezpieczeństwu Call Center lub interesom innych Usługobiorców lub Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do identyfikacji telefonicznej oraz do rozwiązania Umowy z Usługobiorcą ze skutkiem natychmiastowym. Zakończenie korzystania z Usług nie skutkuje rozwiązaniem Umowy Ubezpieczeniowej. Rozwiązanie Umowy Ubezpieczeniowej następuje na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub Warunkach Ubezpieczenia.
 
 
§ 6 WARUNKI ŚWIADCZENIA ORAZ KORZYSTANIA Z USŁUG
 
 
1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem infolinii Multiagencji Ubezpieczeniowej Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie Regulaminu.
 
2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem infolinii Usługodawcy  lub na stronie internetowej pod adresem www.zyciedirect.pl, przed zawarciem umowy ubezpieczenia w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 
3. W celu korzystania z usług Call Center Usługodawcy wymagana jest poprawna weryfikacji tożsamości, która odbywa się poprzez podanie przez Usługobiorcę Konsultantowi Call Center następujących danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) data urodzenia,
c) numer PESEL,
d) adres zameldowania na pobyt stały,
e) adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały,
f) numer polisy/ certyfikatu,
g) seria i numer dowodu osobistego.
 
4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.
 
5. Świadczenie usługi głosowej jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 
6. Zakazane jest przekazywanie podczas rozmowy z konsultantem Call Center treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.
 
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji konsultantowi Call Center, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za wszystkie skutki wynikające z podania Konsultantowi Infolinii, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Usługobiorca korzystający z infolinii Multiagencji Ubezpieczeniowej Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..
 
 
 
§ 7  ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ZA POŚREDNICTWEM CALL CENTER MULTIAGNECJI UBEZPIECZENIOWEJ UBEZPIECZENIA ONLINE.PL SP. Z O.O
 
1. Zawarcie Umowy ubezpieczenia realizowane jest w następujących krokach:
a) podanie przez Klienta danych do kalkulacji składki ubezpieczeniowej w wybranym rodzaju ubezpieczenia,
b) przedstawienie przez Konsultanta Call Center oferty ubezpieczenia,
c) podanie przez Klienta danych do wystawienia wniosku,
d) przesłanie przez Konsultanta Call Center wiadomości, na podany przez Klienta adres email lub adres korespondencyjny, zawierającej wniosek i dane do dokonania płatności,
e) dokonanie przez Klienta płatności wyliczonej składki,
f) wystawienie polisy/certyfikatu.
 
2. Klient może przy wykorzystaniu  Call Center Usługodawcy:
a) zawrzeć Umowę ubezpieczenia,
b) przeprowadzić kalkulację składki ubezpieczenia,
c) uzyskać dostęp do informacji o umowach zawartych z wykorzystaniem Call Center po uprzedniej weryfikacji tożsamości przez Konsultanta Call Center.
 
3. Kalkulacja składki odbywa się na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę Konsultantowi infolinii podczas rozmowy telefonicznej. Wysokość należnej z tytułu Umowy ubezpieczenia składki ubezpieczeniowej zostaje ustalona na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia.
 
4. W przypadku kiedy Klient podał nieprawdziwe dane mające wpływ na wynik kalkulacji składki ubezpieczenia, Klient jest zobowiązany do dopłaty różnicy pomiędzy składką należną Usługodawcy przy podaniu prawidłowych danych a składką, jaka została przyjęta w Umowie ubezpieczenia.
 
5. Klient może zawrzeć Umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Call Center pod następującymi warunkami:
a) przedstawienia oferty ubezpieczenia przez Konsultanta Call Center,
b) akceptacji oferty przez Klienta podczas kontaktu z Konsultantem Call Center (rozmowa telefoniczna, email),
c) zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu,
d) zapoznania się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia lub Warunków Ubezpieczenia przed zawarciem Umowy ubezpieczenia,
e) opłacenie składki w terminie obowiązywania oferty,
f) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta.
 
6. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na podstawie polskich przepisów prawa, które mają zastosowanie do relacji pomiędzy Usługodawcą a Klientem przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, jak również mają zastosowanie do jej wykonania.
 
7. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia lub Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 
8. Konsultant Call Center Usługodawcy przedstawia Klientowi ofertę ubezpieczenia po podaniu niezbędnych do przedstawienia oferty danych. Oferta ubezpieczenia zawiera istotne postanowienia Umowy ubezpieczenia oraz informacje o wysokości i sposobie zapłaty składki ubezpieczeniowej. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje poprzez wyrażanie zgody przez Klienta w trakcie rozmowy z Konsultantem infolinii.
 
9. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia, na adres elektroniczny lub korespondencyjny Klienta podany Konsultantowi Call Center, wysyłane są w formie elektronicznej w formacie pliku PDF lub w formie papierowej: wnioski, OWU (lub WU) oraz dane do przelewu składki (numer konta, dane odbiorcy, kwota). Wskazany zostaje także termin obowiązywania oferty.
 
10. Po zapłaceniu składki i odesłaniu wniosku, na wskazany przez Ubezpieczającego adres e-mail lub adres korespondencyjny wysyłana zostaje polisa potwierdzająca objęcie ochroną ubezpieczeniową.
 
11. Jeśli Klient nie opłaci składki we wskazanym w treści e-mail lub pisma doręczonego na adres korespondencyjny, terminie oferta traci ważność, o czym Klient zostaje poinformowany w odrębnej wiadomości  e-mail, lub piśmie doręczonym na adres korespondencyjny.
 
12. Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności określają Warunki Ubezpieczenia lub Ogólne warunki Ubezpieczenia. Okres ten wskazany jest na polisie.
 
13. Klient może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia.
 
 
 
§ 8 ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA ORAZ TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 
 
Informacje o prawie i sposobie odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia, sądzie właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy ubezpieczenia oraz
sposobie składania skarg i zażaleń, zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia lub Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 
 
§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych poprzez Call Center jest Multiagencja Ubezpieczeniowa Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8. Administrator danych przetwarza dane osobowe Usługobiorcy z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawyz dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 
2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy ubezpieczenia oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą zawartej przez Usługobiorcę umowy ubezpieczenia.
 
3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez administratora danych w celu wykonania Umowy oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania infolinii, jak również – pod warunkiem wyrażenia przez Usługobiorcę zgody – w celach marketingowych
 
4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania
 
5. Podanie danych osobowych wskazanych w § 6 ust. 4 Regulaminu, jest niezbędne do świadczenia usług wymienionych w § 3 Regulaminu, ze względu na ich rodzaj.
 
6. W przypadku nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych, o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu, Usługodawca  odmówi świadczenia usług, o których mowa w § 3 Regulaminu.
 
7. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywania danych osobowych w systemie informatycznym, zachowanych w każdej formie.
 
8. Usługodawca przetwarza dane osobowe powierzone przez Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Klienta z Multiagencją Ubezpieczeniową Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k..
 
9. Klient może złożyć sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w trakcie rozmowy z Konsultantem Call Center. Sprzeciw, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być również złożony na piśmie i przesłany na adres korespondencyjny Multiagencji.
 
10. Multiagencja Ubezpieczeniowa Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zapisywania rozmów telefonicznych i korespondencji email zgodnie z wolą Klienta wyrażoną na początku rozmowy telefonicznej.
 
§ 10 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 
1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług oraz działania Call Center Usługodawcy..
 
2. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: bok@zyciedirect.pl lub w formie pisemnej na adres: Multiagencja Ubezpieczeniowa Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8,    53-659 Wrocław. Reklamacja powinna zawierać w treści: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny, numer telefonu, opis zgłaszanych zastrzeżeń.


3. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd Usługodawcy w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub opis zgłaszanych zastrzeżeń wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Usługobiorcy składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas na udzielanie dodatkowych wyjaśnień przez Usługobiorcę przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca informowany jest listem poleconym wysyłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji lub drogą elektroniczną na podany adres email.
 
 
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie, w tym również do dokonania zmiany lub wycofania określonych Usług.
 
2. Zmieniony Regulamin będzie udostępniony nieodpłatnie na stronie www.zyciedirect.pl w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą udostępnienia na stronie Ubezpieczenia Online.pl.
 
3. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługobiorca ma prawo zrezygnować z korzystania usług. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1994 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz innych ustaw, w tym: Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności, ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).
 
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2012 r.

Spokój Bliskich - ubezpieczenie na życie online
Dodatkowy zasiłek pogrzebowy

Kalkulator - oblicz składkę

Sprawdź jak łatwo możesz kupić polisę! Skorzystaj z naszego kalkulatora, a następnie kup ubezpieczenie online!

ŻycieDirect.pl to przejrzysta oferta i jasne zasady. Teraz mogę zajmować się wnukami zamiast lekturą regulaminów i pilnowaniem terminów wpłat!
Cezary z Warszawy

Zamów rozmowę z doradcą

Otrzymasz bezpłatne informacje

Masz pytania? Skontaktuj się z Doradcą - zadzwoń:
889 020 020 lub napisz: doradca@zyciedirect.pl.